hirdetés
uszas_ck.jpg

Top 10 úszás­ok­ta­tás Budapesten

Hová vigyük a gye­re­ke­ket, hogy még nyár előtt megtanuljanak úszni?
Forrás: Piknik Magazin - szmo.hu
2015. április 10.


hirdetés

Az úszásoktatás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyereket a szülők nyu­godt szív­vel enged­jék a vízbe. Segítségképpen a Piknik Magazin munkatársai fel­ku­tat­ták a sze­rin­tük leg­jobb budapesti helyeket.

1. BVSC Úszás­ok­ta­tás

A víz­hez szok­ta­tás­tól egé­szen a mély vízig, kor­lá­to­zott lét­számú cso­por­tok­ban tanul­hat­nak úszni a gye­re­kek a BVSC-ben. A mély­vízes cso­port­ból később lehető­ség nyí­lik az úszó-vagy a vizi­labda szak­osz­tályba való tovább­lé­pésre. Tur­nu­sok 4 hetente folya­ma­to­san indul­nak, a fog­lal­ko­zá­sok heti 2, vagy 3 alka­lom­mal 45 per­ce­sek, ebből 35 perc az úszás, a többi a játéké.

bvsc

hirdetés

BVSC

Min­den 4. héten fel­mé­rik a gye­re­kek tudá­sát. Kép­zett okta­tók gye­rek­köz­pontú, pro­fesszi­o­ná­lis módon fog­lal­koz­nak a kicsik­kel, 4 éves kor­tól.

2. Éle­tünk a moz­gás ala­pít­vány

Három hely­szí­nen, a Kispesti, az Újhe­gyi és a Dagály uszo­dá­ban vár­ják az úszni vágyó gye­re­ke­ket már 2,5 éves kor­tól az Éle­tünk a Moz­gás Ala­pít­vány szak­em­be­rei egyéni és cso­por­tos fog­lal­ko­zás kere­tein belül is. Cso­port­lét­szám maxi­mum 6 fő, a fog­lal­ko­zá­sok az egész picik­nek 30, a nagyob­bacs­kák­nak 60 per­ce­sek.

uszas (1)

3. Dar­nyi Tamás úszó­is­kola

Dar­nyi Tamás olim­piai baj­nok úszó isko­lája közel húsz éve műkö­dik (tud­tá­tok, hogy Gyurta Dani is itt tanult úszni?) két hely­szí­nen, a Kom­já­di­ban és a mar­git­szi­geti Hajós Alf­réd Nem­zeti Uszo­dá­ban. Úszó­tan­fo­lya­maik 4–14 éves kor között indul­nak, a fog­lal­ko­zá­sok 60 per­ce­sek. Beirat­ko­zás folya­ma­to­san, két hét­tel az adott tur­nus előtt lehet­sé­ges.

4. Vidám Vid­ra­kö­lyök SE

Szin­tén a Hajós Alf­réd uszo­dá­ban műkö­dik a Vidám Vidra SE, több, mint 12 éve. 2–4 fős cso­por­tok­ban zaj­lik az okta­tás, (ami szin­tén feldó rend­szerű, mint a BVSC-ben, tehát a tehet­sé­ges gye­re­ket kieme­lik és a part­ner úszó­szak­osz­tá­lyok­nak adják át ) a gye­re­kek tudás­szint­jé­nek meg­fe­lelően, felső kor­ha­tár nincs, filo­zó­fi­á­juk, hogy bárki meg­ta­nul­hat úszni, ha van benne elég kitar­tás. Hét­vé­gén csa­ládi ked­vez­ményt biz­to­sí­ta­nak, így amíg a gye­re­kek úszni tanul­nak, a szülők is velük spor­tol­hat­nak.

uszas (2)

uszas (6)

5. Sport­ház Újbuda

Újbuda szí­vé­ben, a Sport­ház Uszoda-és Stran­don műkö­dik a Swim­Wars, fő kül­de­té­sük­nek az úszás meg­sze­ret­te­té­sét és a rend­sze­res test­moz­gás iránti igény kiala­kí­tá­sát tekin­tik. Ha már meg­ta­nul­tak a gye­re­kek úszni, lehető­ség nyí­lik a ver­seny­szerű spor­to­lásra is az úszó, vagy a vizi­labda szak­osz­tály­ban.

Min­den kis­me­den­cés okta­tásra járó gye­re­ket mat­ri­ca­fü­ze­tet kap, melybe min­den fog­lal­ko­zás végén bera­gaszt­hat egy úszás­sal kap­cso­la­tos képet. Tan­fo­lya­maik folya­ma­to­san indul­nak, hét­vé­gente is.

uszas (3)

6. LoBoGó Tanu­szoda

Az uszoda a IX. Kerü­let kert­vá­ro­sá­ban, a József Attila Lakó­te­le­pen a Weö­res Sán­dor Iskola terü­le­tén műkö­dik. Fő fel­ada­tuk a kerü­leti gye­re­kek úszás­ok­ta­tása, ezért túl­nyomó részt cso­por­tos okta­tás­sal fog­lal­koz­nak, de van baba­úszás, a hét­vé­gén pedig az uszoda a csa­lá­dok szá­mára is nyitva áll.

7. Laman­tin Úszó­is­kola

A Laman­tin úszó­is­ko­lá­ban kis lét­számú, 3–4 fős , heti 2 alkal­mas cso­por­tok­ban oktat­ják a gye­re­ke­ket. Az uszoda sajá­tos­sá­gá­hoz alkal­maz­kodva mély­vízes okta­tás zaj­lik, a víz­hez szok­ta­tás­tól egé­szen az úszás­ne­mek elsa­já­tí­tá­sáig. A fog­lal­ko­zá­sok 45 per­ce­sek. Cél, hogy a gye­re­kek bár­mi­lyen folyó-és álló­víz­ben biz­ton­ság­ban érez­zék magu­kat.

uszas (7)

8. Güttler-Ágh úszó­is­kola

Két­sze­res olim­piai ezüst­ér­me­sünk, Gütt­ler Károly szak­mai irá­nyí­tá­sá­val műkö­dik a Güttler-Ágh úszó­is­kola, három hely­szí­nen, Újpes­ten a Halassy Oli­vér uszo­dá­ban, az Aquaworld-ben, és Óbu­dán. A dél­utáni okta­tás kere­té­ben 4 hetes tur­nu­sok­ban 5 tudás­szint alap­ján úsz­nak a gye­re­kek, 4–14 éves kor között.

9. Új hul­lám Úszó-és Vizi­labda Iskola

Négy hely­szí­nen: Doro­gon, Pilis­csa­bán, Pes­ter­zsé­be­ten és Cse­pe­len műkö­dik az Új hul­lám Úszó-és Vizi­labda Iskola. Cse­pe­redő prog­ram­jukba 3 éves kor­tól vár­ják a leg­ki­seb­be­ket, ahol az okta­tás, illetve víz­hez szok­ta­tás a szülők­kel együtt zaj­lik.

ujhullam

Új hul­lám Úszó-és Vizi­labda Iskola

Az úszás­ne­me­ket pár­hu­za­mos rend­szer­ben tanít­ják, innen pedig egy nyolc lépé­ses okta­tási prog­ram kere­tein belül lép­nek tovább a gye­re­kek. Ter­mé­sze­te­sen itt is van lehető­ség egyéni okta­tásra.

10. Sti­li­a­nos

Ele­gáns kör­nye­zetű, baba-és csa­lád­ba­rát hely a Sti­li­a­nos Uszoda. Sajá­tos­sága, hogy klór helyett aktív oxi­gén­nel és UV fénnyel fertőt­le­ní­tik a vizet, így az érzé­keny bőrű gye­re­kek is bát­ran hasz­nál­hat­ják a meden­cét. Fő pro­fil­juk a baba­úszás, külön cso­port indul azok szá­mára, akik már részt vet­tek ilyen fog­lal­ko­zá­so­kon.

stilianos

Stilianos

Az úszás­ok­ta­tást 3,5 éves kor­tól kez­dik, elsőd­le­ges a víz­hez szok­ta­tás, majd játé­kos fel­ada­to­kon keresz­tül sajá­tít­ják el a víz­ben való biz­ton­sá­gos moz­gást. Tan­fo­lya­maik folya­ma­to­san indul­nak két hely­szí­nen: a XVI. kerü­let­ben és Duna­keszin.

Oszd meg barátaiddal is, ha hasznos volt a cikk!


hirdetés
KÖVESS MINKET:
Címlapról ajánljuk
x


hirdetés
bkng.jpg

Bezárja a Burger King a Nyugatinál lévő egységét

Az üzemeltető cég szerint a koronavírus után a kétéves metrófelújítás miatti várható csökkenés az ok.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. augusztus 07.


hirdetés

A Burger King megszünteti a Nyugati téri aluljáróban lévő egységét. A koronavírus-járvány kezdetén bezárt már, de akkor a Fusion Befektetési Zrt. Group még nem erősítette meg a Napi.hu-nak, hogy a bezárás végleges lenne.

Dara Zsolt vezérigazgató-helyettes most viszont már ezt válaszolta a lapnak:

"A Nyugati téri metróállomás felújítása a jövő hónapban megkezdődik. A metró előreláthatólag több mint két évre leáll. Mivel az étterem a Nyugati aluljáróban helyezkedik el, így az üzlet nyitva tartása nem racionális üzleti szempontból ezen időszak alatt.

Figyelembe véve a következő években lejáró bérleti szerződésünket, megállapodtunk a bérbeadóval, hogy a bérleti szerződésünket valamivel idő előtt megszüntetjük."

A cég helyzete Magyarországon ezzel együtt stabilnak mondható, az előző években fokozatosan nőtt a bevétel és a nettó profit is.

hirdetés

A mostani bezárással párhuzamosan a Burger King vidéken terjeszkedik. Idén három autós éttermet is indítanak: a múlt héten megnyílt a veszprémi, a jövő hónapban a kaposvári, és októberre tervezik a miskolci étterem nyitását - írja a lap.


hirdetés
KÖVESS MINKET:
hirdetés
lanchid_pixabay.jpg

Lezárják a Lánchidat szombat éjjel

Este fél nyolctól nem lehet a hídra hajtani.
Fotó: Pixabay/Rudy and Peter Skitterians - szmo.hu
2020. augusztus 01.


hirdetés

Állagmegóvási munkák és egy futóverseny miatt szombat éjjel lezárják a Lánchidat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

A közlemény szerint a hidat nem lehet használni szombaton 19.30-tól vasárnap hajnalig.

A korlátozás miatt változik a 16-os, a 105-ös, a 916-os és a 990-es buszjárat közlekedése - tették hozzá.

Az 1849-ben átadott budapesti híd egyre rosszabb állapotban van. A teljeskörű felújítása jövő tavasszal kezdődhet meg:

hirdetés

hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
normafa-budapest-mysecretbudapest-hegyvidek-hatalmas-fa-tortenete.jpg

A környék hatalmas, legendás fájáról kapta a nevét a Normafa

Állítólag Mátyás születésekor sarjadt. Emlékét ma egy másik fa őrzi Budapest egyik legszebb kirándulóhelyén.
My Secret Budapest - szmo.hu
2020. augusztus 01.


hirdetés

A Svábhegy ma is szép panorámát nyújtó kirándulóhelye és kilátópontja a Normafa.

Egykor a környék erdőkkel borított, tisztásokkal tarkított, zöld, beépítetlen terület volt. Még a XX. század elején sem pöttyözték színesre az épületek a hegyoldalakat, és messze el lehetett látni.

A Normafa egy legendás fáról, a korábbi Viharbükkről kapta a nevét - korának hatalmas fája volt.

"A XIX. században vadászterület volt a mai János-hegy és Széchenyi-hegy közti fennsík, vagyis a Normafa, ahol főleg szalonkára, nyúlra, fogolyra és rókára vadásztak. A budai polgárok ősi joga volt a február 2-i medvevadászat, amelyet 1855-ben betiltottak, majd 1871-ben felújítottak, de ekkorra már medve híján inkább a mulatság és az ivászat lett az esemény fő jellemzője" - írja Druzsin József "A Budai-hegység útikalauz" című könyvében.

Az öreg bükk a Normafa lejtő peremén állt, és a legenda úgy tartja, hogy Mátyás király születésekor nőtt ki, de az is elterjedt történet volt, hogy Mátyás vadászatai során megpihent az árnyékában. Egyikre sincsen bizonyíték.

hirdetés

Az viszont szinte biztos, hogy több száz éves fa lehetett. Többször is belecsapott a villám, innen kapta a Svábhegy német anyanyelvű lakóitól a Wetterbaum nevet; magyarul Viharbükknek hívták.

A környék már a XIX. században kedvelt kirándulóhely volt, a pesti és budai írók, költők, művészek, színészek is kijártak ide. Petőfi Sándor itt írta A hegyek között című versét, Keleti Gusztáv pedig képen örökítette meg.

És hogy honnan ered a Normafa név? A Pesti Magyar Színház, 1840-től Nemzeti Színház művészei játékszüneti napokon, az úgynevezett normanapokon gyakran jártak ki a kirándulóhelyre.

1840-ben egy ilyen kirándulás alkalmával Schódelné Klein Rozália, a híres énekesnő, koloratúrszoprán állítólag a Viharbükknél énekelte el Bellini "Norma" című operájának nagyáriáját.

Az éneklés apropója az volt, hogy Nyáry Pál ott adta át Schodelné Klein Rozáliának a közönség ajándékát, egy ezüst sarlót. A Norma című opera Casta Diva című nagyáriája ezekkel a szavakkal kezdődik "Casta Diva, che inargenti Queste sacre antiche piante" vagyis "Szűzi Istennő, ki beezüstözöd e szent, öreg fákat". Ettől kezdve a korábbi Viharbükköt már Normafának nevezték.

A szó szerint viharvert fa a XX. század elején még állt, ez a Fortepan fotóin is látszik, és látható a törzsén a sérülés. 1927. június 19-én már nem tudta tovább tartani magát, kidőlt. Törzsét a margitszigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja.

1962-ben a Normafa nevű öreg bükk emlékére kissé arrébb egy másik fát ültettek. A tövében emléktábla áll Devecseri Gábor költő szavaival.

"Normafa,

Hajdanidőn itt lengett lombod a szélben,

Ünnepi hegymászók víg dala szállt körülötted,

Normafa,

Majdanidőn lombod közt éled az ének,

Győzve sivár közönyön, győzve dühös viharon."

Devecseri Gábor

További képekért lapozz!

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
mti-villamos.jpg

Két szakaszra osztva közlekedik az 1-es villamos, közte pótlóbuszok járnak

Három héten át újítják a pályát. A közlekedést autóbusz forgalmi sáv segíti, ezért az autóval közlekedőknek kevesebb hely marad.
MTI, fotó: MTI/MTVA/Bizományosi: Faludi Imre - szmo.hu
2020. augusztus 08.


hirdetés

Villamospálya-felújítás miatt mától három hétig pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Hungária körút és a Könyves Kálmán körút egy-egy szakaszán.

A Budapesti Közlekedési Központ korábbi tájékoztatása szerint augusztus 8. és 21. között az 1-es villamos két szakaszra osztva, a Bécsi út/Vörösvári út felől a Puskás-stadionig, Kelenföld vasútállomás felől pedig csak a Közvágóhídig közlekedik. A kimaradó szakaszon, a Közvágóhíd és a stadion között az 1-es jelzésű pótlóbusz viszi az utasokat. A 153-as busz pedig meghosszabbított útvonalon, a Gazdagréti tér és a Népliget között közlekedik, így az Infoparkból közvetlenül el lehet jutni a népligeti csomóponthoz.

Augusztus 22. és 28. között az 1-es villamos továbbra is két szakaszra osztva, de ekkor már a Bécsi út/Vörösvári út-Puskás-stadion, valamint a Kelenföld vasútállomás-Népliget szakaszon közlekedik. A kimaradó szakaszon, a Népliget és a Puskás-stadion között az 1-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni.

Hozzátették: a felújítás a gépkocsival közlekedőket is érinti. A villamospótló autóbuszok haladását a Könyves Kálmán körúton, illetve a Hungária körúton észak felé a Népligettől a Szörény utcáig, valamint dél felé a Szörény utcától a Mester utcáig autóbusz forgalmi sáv segíti, ezért az autóval közlekedőknek kevesebb hely marad.

hirdetés

hirdetés
KÖVESS MINKET:Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!